24 Martie :

  
1714: Constantin Brâncoveanu este mazilit | 1973: Pink Floyd lansează albumul Dark Side of the Moon | 1990: A luat ființă Serviciul Român de Informații (SRI)
 


 
Adresa de email

5 + 6 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordin 4472/2012 mobilitatea personalului didactic 2012 2013

Ordin 4472/2012 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 5560/2011 publicat in Monitorul Oficial 420/2012.

ART. I
    Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5560/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 758 si 758 bis din 27 octombrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) Statutul de cadru didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar, conform art. 252 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, este dovedit prin documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedra - ordine de ministru, decizii ale inspectorului scolar general, dispozitii de repartizare - emise de institutii abilitate in acest sens: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, inspectorate scolare, comisii nationale de repartizare.
    (2) Cadrele didactice titularizate in baza Instructiunii nr. 3/2011 pentru punerea in aplicare a art. 253 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, au statut de cadre didactice titulare ale sistemului de invatamant preuniversitar."

    2. La articolul 4, alineatele (1), (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Etapele de constituire a posturilor didactice/catedrelor, constituirea normei didactice de predare-invatare-evaluare pentru personalul didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar, stabilire a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate si de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar se organizeaza si se desfasoara conform prezentei metodologii.
    (2) Etapele de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar sunt, in ordine, urmatoarele:
    a) constituirea posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicarii planurilor-cadru de invatamant si a aprobarii planurilor de scolarizare;
    b) constituirea normei didactice de predare-invatare-evaluare pentru personalul didactic titular al sistemului invatamant preuniversitar, cu ore la nivel de unitate de invatamant sau in unitati de invatamant din aceeasi localitate ori la nivelul consortiilor scolare;
    c) intregirea normei didactice de predare-invatare-evaluare pentru personalul didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar in doua sau mai multe unitati de invatamant;
    d) stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate si publicarea acestora in vederea ocuparii;
    e) transferarea personalului didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare ori desfiintarea unor unitati de invatamant;
    f) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate de unitatile de invatamant, prin concurs organizat la nivelul unitatilor de invatamant, consortiilor scolare ori asocierilor temporare de unitati de invatamant la nivel local/judetean;
    g) completarea normei didactice, la nivelul inspectoratului scolar, pentru personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar caruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unitatii de invatamant ori in unitati de invatamant din aceeasi localitate sau la nivelul consortiului scolar;
    h) pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, la cererea personalului didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar;
    i) detasarea in interesul invatamantului a personalului didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar;
    j) detasarea la cerere a personalului didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar;
    k) repartizarea candidatilor ramasi nerepartizati dupa concursul organizat la nivelul unitatilor/consortiilor scolare ori prin asocieri temporare de unitati de invatamant la nivel local/judetean, in sedinta publica organizata la nivelul inspectoratului scolar;
    l) repartizarea in sedinta publica organizata la nivelul inspectoratului scolar a candidatilor in baza rezultatelor obtinute la concursul din iulie 2011 si/sau in iulie 2010;
    m) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate in regim de plata cu ora;
    n) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin detasare sau in regim de plata cu ora pe tot parcursul anului scolar;
    o) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate, pe perioada determinata, cu personal didactic calificat, prin concurs organizat la nivelul unitatilor de invatamant, consortiilor scolare ori asocierilor temporare de unitati de invatamant la nivel local, pe parcursul anului scolar;
    p) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate, pe perioada determinata, cu personal didactic fara studii corespunzatoare postului, prin testare organizata la nivelul unitatilor de invatamant, consortiilor scolare ori asocierilor temporare de unitati de invatamant la nivel local, pe parcursul anului scolar.
    .................................................................................................
    (5) Ordinea ocuparii posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar este urmatoarea:
    a) transferarea pe posturi didactice/catedre vacante a personalului didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin desfiintarea unor unitati de invatamant;
    b) ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, in vederea angajarii personalului didactic cu contract individual de munca, conform prezentei metodologii;
    c) completarea normei didactice pentru personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar caruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unitatii de invatamant/consortiului scolar/unitati de invatamant din aceeasi localitate, la nivelul inspectoratului scolar;
    d) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante pe perioada nedeterminata, prin pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, la cererea personalului didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar;
    e) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioada determinata, prin detasare in interesul invatamantului, de catre personalul didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar;
    f) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioada determinata, prin detasare la cerere, de catre personalul didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar;
    g) repartizarea candidatilor ramasi nerepartizati dupa concursul organizat la nivelul unitatilor/consortiilor scolare ori prin asocieri temporare de unitati de invatamant la nivel local/judetean, pe perioada determinata, pe posturi didactice/catedre ramase vacante/rezervate la nivel judetean, in sedinta publica organizata la nivelul inspectoratului scolar;
    h) repartizarea candidatilor, in baza rezultatelor obtinute la concursul din iulie 2011 si/sau in iulie 2010, pe perioada determinata, pe posturi didactice/catedre ramase vacante/rezervate la nivel judetean, in sedinta publica organizata la nivelul inspectoratului scolar;
    i) ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate pe perioada determinata in regim de plata cu ora;
    j) ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate prin detasare sau in regim de plata cu ora pe tot parcursul anului scolar;
    k) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, pe perioada determinata, cu personal didactic calificat, prin concurs organizat la nivelul unitatilor de invatamant, consortiilor scolare ori asocierilor temporare de unitati de invatamant la nivel local, pe parcursul anului scolar;
    l) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, pe perioada determinata, cu personal didactic fara studii corespunzatoare postului, prin testare organizata la nivelul unitatilor de invatamant, consortiilor scolare ori asocierilor temporare de unitati de invatamant la nivel local, pe parcursul anului scolar."

    3. Dupa articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 18^1. - (1) Absolventii invatamantului superior/ mediu/postliceal incadrati in sistemul de invatamant preuniversitar, care nu au dobandit definitivarea in invatamant, trebuie sa faca dovada pregatirii psihopedagogice dupa cum urmeaza:
    a) absolventii cu diploma ai studiilor de lunga/scurta durata si ai studiilor medii/postliceale au obligatia de a finaliza pregatirea psihopedagogica in termen de cel mult 3 ani de la angajarea in invatamant;
    b) absolventii cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta si ai ciclului II de studii universitare de masterat pot ocupa posturi didactice/catedre in invatamantul prescolar, preuniversitar obligatoriu, profesional si la anul de completare, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic;
    c) absolventii cu diploma ai ciclului II de studii universitare de masterat pot ocupa posturi didactice/catedre in invatamantul liceal sau postliceal, cu conditia detinerii unei pregatiri psihopedagogice, care sa corespunda unui numar de minimum 60 de credite de studii transferabile, prin programe de pregatire oferite de departamentele pentru pregatirea personalului didactic.
    (2) Pentru absolventii cu diploma ai liceului pedagogic, ai colegiului universitar pedagogic sau ai ciclului I de studii universitare de licenta cu specializarea "Pedagogia invatamantului primar si prescolar", se considera indeplinita conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic.
    (3) Personalul didactic care nu a dobandit definitivarea in invatamant si care nu indeplineste conditiile prevazute la alin. (1) sau (2) se incadreaza pe posturi didactice/catedre in invatamantul preuniversitar ca personal fara studii corespunzatoare postului didactic/catedrei."

    4. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19. - Cadrele didactice care au obtinut definitivarea in invatamant si care ocupa prin concurs un post didactic/o catedra vacant(a) publicat(a) pentru angajare pe perioada nedeterminata, in urma concursului validat de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, sunt titulare ale sistemului de invatamant preuniversitar, in conditiile prezentei metodologii, conform art. 254 alin. (13) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare."

    5. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20. - (1) Statutul de titular al sistemului de invatamant, prin concurs, este dovedit prin decizia de repartizare si prin contractul individual de munca, incheiat pe perioada nedeterminata intre directorul unitatii de invatamant cu personalitate juridica din invatamantul preuniversitar de stat sau al unitatii de invatamant particular si cadrul didactic care a ocupat postul didactic/catedra prin concurs. In invatamantul preuniversitar de stat decizia de repartizare este semnata de inspectorul scolar general. Pentru unitatile de invatamant particular decizia de repartizare este semnata de conducerea unitatii si avizata de inspectorul scolar general.
    (2) Pentru profesorii debutanti, care nu au dobandit definitivarea in invatamant si care au ocupat prin concurs un post didactic/o catedra vacant(a) publicat(a) in vederea angajarii pe perioada nedeterminata, in conditiile prezentei metodologii, dupa promovarea examenului pentru definitivarea in invatamant, calitatea de titular al sistemului de invatamant preuniversitar este dovedita prin decizia de repartizare si prin contractul individual de munca, incheiat pe perioada nedeterminata intre directorul unitatii de invatamant cu personalitate juridica din invatamantul preuniversitar de stat sau al unitatii de invatamant particular si cadrul didactic care a ocupat postul didactic/catedra prin concurs. In invatamantul preuniversitar de stat decizia de repartizare este semnata de inspectorul scolar general. Pentru unitatile de invatamant particular decizia de repartizare este semnata de conducerea unitatii si avizata de inspectorul scolar general."

    6. La articolul 26, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Continuitatea activitatii didactice de predare la aceleasi clase sau grupe de elevi poate fi intrerupta ca urmare a transferarii prin restrangere de activitate ori a pretransferarii cadrului didactic, in situatia rezervarii/degrevarii postului didactic/catedrei sau la incetarea de drept a contractului individual de munca, potrivit legii, precum si in alte situatii speciale aprobate de consiliul de administratie al unitatii de invatamant."

    7. Articolul 62 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 62. - Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursuri de titularizare in anii 2008, 2009, 2010 si 2011, care au obtinut cel putin nota 7 (sapte) si au ocupat un post/o catedra, devin titulare in sistemul de invatamant preuniversitar, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii generale:
    a) se certifica viabilitatea postului/catedrei;
    b) consiliul de administratie al scolii respective este de acord."

    8. Dupa articolul 63 se introduce un nou articol, articolul 63^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 63^1. - (1) Incepand cu 1 septembrie 2012, cadrul didactic netitular calificat care a obtinut cel putin nota 7 (sapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar de stat sustinut in specialitatea postului didactic/catedrei in iulie 2011 poate deveni titular in sistemul de invatamant preuniversitar, in situatia in care, dupa etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, postul didactic/catedra ocupat(a) prin suplinire in anul scolar 2011-2012 ramane vacant(a), complet(a), constituit(a) conform art. 38 alin. (3) din prezenta metodologie in cel mult 3 (trei) unitati de invatamant cu personalitate juridica, avand o viabilitate estimata de cel putin 4 (patru) ani.
    (2) Pentru a deveni titular in sistemul de invatamant preuniversitar, in conditiile alin. (1), trebuie indeplinite cumulativ, de catre cadrul didactic netitular calificat, la data solicitarii si urmatoarele conditii specifice:
    a) sa fi fost repartizat in anul scolar 2011-2012 la nivelul unui singur judet/municipiului Bucuresti pe un post didactic/catedra vacanta/rezervata prin suplinire, continuitate pentru suplinire sau ca suplinitor cu post redus, in cel mult 3 (trei) unitati de invatamant cu personalitate juridica, in baza notei de cel putin 7 (sapte) obtinute la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar de stat sustinut in specialitatea postului didactic/catedrei in iulie 2011, in sedinta publica organizata pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2011-2012;
    b) sa fi dobandit definitivarea in invatamant;
    c) sa respecte conditiile de ocupare a postului didactic/catedrei, conform prezentei metodologii;
    d) sa detina avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei metodologii.
    (3) In situatia in care un post didactic/o catedra este solicitat(a) de mai multe cadre didactice netitulare care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la alin. (2), pentru departajare se va lua in calcul nota cea mai mare de la concursul sustinut in iulie 2011. La note egale, pentru departajare, se folosesc criteriile si punctajele din anexa nr. 2.
    (4) In situatia in care nici aplicarea criteriilor de la alin. (3) nu conduce la departajare se aplica in ordine urmatoarele criterii de departajare:
    a) media aritmetica, cu 4 zecimale, calculata prin trunchiere, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de licenta/stat/absolvire. Pentru absolventii liceelor pedagogice/scolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei aritmetice cu 4 zecimale, calculata prin trunchiere, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de bacalaureat/absolvire;
    b) domiciliul in localitatea unde se afla postul didactic/catedra vacant(a). Daca un candidat are domiciliul in localitatea in care se afla postul didactic/catedra, atunci este avantajat. Daca postul didactic/catedra este intr-un sat ce apartine de o comuna/oras, candidatul din comuna/oras este avantajat. Daca postul didactic/catedra este intr-un sat ce apartine de o comuna/oras, candidatul cu domiciliul intr-un alt sat ce apartine de acea comuna/oras este avantajat. Daca postul didactic/catedra este intr-o comuna/oras, candidatul cu domiciliul intr-o localitate ce apartine de localitatea postului este avantajat. Toate celelalte cazuri sunt cazuri de egalitate.
    (5) Cadrele didactice care se incadreaza in prevederile alin. (2) se adreseaza, in scris, consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant unde sunt incadrate cu contract pe perioada determinata in anul scolar 2011-2012, prin depunerea unei cereri-tip conform anexei nr. 22, pana la data de 29 iunie 2012. Consiliul/Consiliile de administratie analizeaza cererile individuale si comunica inspectoratului scolar acordul/refuzul, pana la data de 6 iulie 2012.
    (6) Consiliul/Consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant comunica in scris, pana la data de 4 iulie 2012, cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului acordarii titularizarii pe postul didactic/catedra ocupat(a) prin suplinire in anul scolar 2011-2012.
    (7) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic verifica situatiile transmise de unitatile de invatamant si intocmeste listele finale care cuprind cadrele didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare incepand cu 1 septembrie 2012, pe care le supune validarii de consiliul de administratie al inspectoratului scolar in data de 28 august 2012. Listele finale validate de consiliul de administratie al inspectoratului scolar se afiseaza la inspectoratul scolar in data de 29 august 2012.
    (8) Contestatiile privind solutionarea cererilor de titularizare in invatamantul preuniversitar in baza rezultatelor obtinute la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar de stat sustinut in specialitatea postului didactic/catedrei in iulie 2011 se depun la inspectoratul scolar in perioada 29-30 august 2012 si se solutioneaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar in data de 31 august 2012. Hotararea consiliului de administratie este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ.
    (9) Dupa solutionarea contestatiilor, inspectorul scolar general emite decizia de repartizare pe perioada nedeterminata incepand cu 1 septembrie 2012, pentru personalul didactic validat de consiliul de administratie al inspectoratului scolar in conditiile prezentei metodologii, cu precizarea unitatii de invatamant cu personalitate juridica, postului didactic/catedrei, nivelului de invatamant, limbii de predare si a regimului de mediu. In decizie nu se precizeaza viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unitatilor de invatamant cu personalitate juridica se precizeaza numai in situatia in care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unitatii de invatamant cu personalitate juridica. In baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul scolar general, directorii unitatilor de invatamant incheie contractul individual de munca pe perioada nedeterminata, incepand cu 1 septembrie 2012, cu personalul didactic repartizat."

    9. La articolul 110, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(8) Probele scrise se dau pe baza subiectelor elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare, in concordanta cu programele specifice pentru concurs, in specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. Probele se evalueaza prin note de la 10 la 1. Centrul National de Evaluare si Examinare asigura, la cererea candidatilor, traducerea acestora in limbile minoritatilor nationale. Inspectoratele scolare transmit Centrului National de Evaluare si Examinare si Directiei generale management, resurse umane si retea scolara, pana la data de 29 iunie 2012, disciplinele de concurs la care se solicita traducerea, specializarea si limba materna pentru care candidatii au optat (de exemplu: matematica, limba maghiara). Nota obtinuta la proba scrisa are o pondere de 75% in media de repartizare."

    10. La articolul 110, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(11) Pentru proba scrisa, Centrul National de Evaluare si Examinare stabileste minimum 3 (trei) variante de subiecte si baremele de evaluare aferente. Procedura specifica de transmitere si preluare a subiectelor se stabileste de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si se comunica inspectoratelor scolare si centrelor in care se organizeaza concursul."

    11. La articolul 117 litera a), punctul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "15. Preda, pe baza de proces-verbal, reprezentantului inspectoratului scolar lucrarile scrise ale candidatilor, insotite de un borderou pe discipline de concurs, mentionand numarul acestora si numarul de pagini pentru fiecare lucrare scrisa."

    12. La articolul 117 litera b), punctul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "10. Aplica stampila rotunda, circulara cu diametrul de 35 mm, cu inscrisul "CONCURS 2012" pe lucrarile candidatilor. Pentru stampila se utilizeaza tusul albastru."

    13. Articolul 119 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 119. - (1) Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor si baremelor de evaluare sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
    (2) Pentru evaluarea lucrarilor scrise se constituie centre de evaluare.
    (3) Arondarea disciplinelor de concurs la centrele de evaluare si procedura specifica pentru centrele de evaluare se realizeaza de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si se comunica inspectoratelor scolare.
    (4) La nivelul fiecarui centru de evaluare se constituie, prin decizie a inspectorului scolar general, comisia de evaluare a lucrarilor scrise, avand urmatoarea componenta: presedinte - inspector scolar general adjunct/inspector scolar/inspector scolar de specialitate/cadru didactic universitar, lector sau sef de lucrari; membri - cate 2 profesori evaluatori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplina de concurs/100 de lucrari scrise; 35 secretari - cadre didactice din invatamantul preuniversitar; 35 informaticieni.
    (5) In mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica profesori evaluatori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II, inspectorul scolar general poate numi, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, membri in comisiile de evaluare a lucrarilor scrise profesori titulari din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic definitiv sau cadre didactice din invatamantul universitar care au dobandit titlul stiintific de doctor.
    (6) Din comisiile de evaluare a lucrarilor scrise nu pot face parte persoane care indeplinesc functia de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national ori care au in randul candidatilor rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii comisiei semneaza, in acest sens, cate o declaratie pe propria raspundere. Declaratiile sunt predate presedintelui comisiei de monitorizare a concursului si se pastreaza la inspectoratul scolar."

    14. Articolul 120 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 120. - (1) Decizia de numire a comisiei de evaluare a lucrarilor scrise se emite cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probei scrise.
    (2) In situatia in care se constata ca subiectul/subiectele a/au fost formulat(e) gresit sau in afara programei de concurs, candidatii primesc punctajul integral aferent subiectului formulat gresit."

    15. Articolul 121 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 121. - (1) Evaluarea si notarea lucrarilor scrise se desfasoara in sali prestabilite, in care nu este permis accesul altor persoane, in afara membrilor comisiei de evaluare a lucrarilor scrise. Fiecare lucrare scrisa este verificata independent, in sali separate, de cei 2 membri ai comisiei si apreciata separat, cu note de la 10 la 1, incluzand si punctul din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum si nota finala in borderoul de notare, dupa terminarea evaluarii. La evaluare nu se fac insemnari pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.
    (2) Presedintele comisiei de evaluare a lucrarilor scrise verifica borderourile si semnaleaza diferentele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 profesori evaluatori. In aceasta situatie, cei 2 profesori evaluatori reverifica impreuna lucrarea si acorda o nota noua, care se inregistreaza intr-un alt borderou. Aceasta nota trebuie sa fie cuprinsa intre notele initiale. In caz de divergente intre cei 2 profesori evaluatori, lucrarea este recorectata de un al treilea profesor evaluator, numit prin decizie a inspectorului scolar general, la propunerea presedintelui comisiei de evaluare a lucrarilor scrise. Nota acestuia este definitiva si va fi semnata de cei 3 profesori evaluatori.
    (3) Cand nu s-au semnalat diferente mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator isi inscrie propria nota pe lucrare, semneaza in dreptul notei, iar presedintele comisiei de evaluare a lucrarilor scrise calculeaza nota finala ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, o trece pe lucrare si semneaza.
    (4) Dupa stabilirea mediei, presedintele comisiei de evaluare a lucrarilor scrise deschide lucrarile, in prezenta profesorilor evaluatori, si consemneaza notele finale intr-un proces-verbal- tip, ce cuprinde numele candidatilor, numarul lucrarii si nota finala obtinuta.
    (5) Lucrarile candidatilor, impreuna cu borderourile de corectare si procesele-verbale cu notele finale obtinute, sunt predate presedintelui comisiei de evaluare a lucrarilor scrise.
    (6) Evaluarea lucrarilor de concurs si afisarea rezultatelor se realizeaza in perioada prevazuta de Calendar."

    16. Articolul 123 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 123. - (1) Comisiile de rezolvare a contestatiilor, formate in intregime din alte cadre didactice decat cele din comisiile de evaluare a lucrarilor scrise, se constituie prin decizie a inspectorului scolar general. Fiecare comisie de rezolvare a contestatiilor este formata din: presedinte - inspector scolar general/inspector scolar general adjunct/cadru didactic universitar cu gradul didactic cel putin lector sau sef de lucrari; membri - cate 2 profesori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplina de concurs/100 de lucrari scrise; 2-3 secretari - cadre didactice din invatamantulpreuniversitar; 2-3 informaticieni.
    (2) In mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica profesori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II, inspectorul scolar general poate numi, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, membri in comisia de rezolvare a contestatiilor profesori titulari din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic definitiv sau cadre didactice din invatamantul universitar care au dobandit titlul stiintific de doctor.
    (3) Din comisiile de rezolvare a contestatiilor nu pot face parte persoane care indeplinesc functia de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national ori care au in randul candidatilor rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii comisiei semneaza, in acest sens, cate o declaratie pe propria raspundere. Declaratiile sunt predate presedintelui comisiei de monitorizare a concursului si se pastreaza la inspectoratul scolar."

    17. La articolul 128, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 128. - (1) Dupa primirea subiectelor, presedintele comisiei de organizare si desfasurare a concursului desemneaza membrii care asigura multiplicarea acestora.
    (2) Membrii comisiei de organizare si desfasurare a concursului realizeaza multiplicarea subiectelor si le introduc in plicuri pana la ora 9,45. Pe plicurile sigilate se aplica stampila "CONCURS 2012".
    .................................................................................................
    (4) Membrii comisiei de organizare si desfasurare a concursului care au multiplicat subiectele pot parasi incaperile in care s-au efectuat aceste operatiuni dupa cel putin o ora de la inceperea probei scrise."

    18. La articolul 129, alineatul (26) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(26) Lucrarile scrise, pe discipline de invatamant, sunt amestecate de catre presedintele comisiei de organizare si desfasurare a concursului si apoi sunt depozitate in conditii de securitate maxima, astfel incat o singura persoana, actionand independent, sa nu poata avea acces la lucrarile scrise, pana la predarea acestora. Predarea se face in aceeasi zi, cu proces-verbal, reprezentantului comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului/inspectoratului scolar in aceeasi zi, in vederea transportarii acestora la sediul inspectoratului scolar. Transportul lucrarilor scrise de la centrele de concurs la inspectoratul scolar este asigurat de reprezentantii comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului/inspectoratului scolar insotiti de jandarmi. Rezultatele concursului se afiseaza la sediul unitatii de invatamant la care s-a desfasurat proba scrisa si la inspectoratele scolare, la data prevazuta de Calendar."

    19. La articolul 129, dupa alineatul (29) se introduce un nou alineat, alineatul (30), cu urmatorul cuprins:
    "(30) Inspectoratul scolar asigura transportul lucrarilor scrise catre centrele de evaluare. Transportul lucrarilor scrise de la inspectoratul scolar la centrele de evaluare este asigurat de reprezentantii comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului/inspectoratului scolar, insotiti de jandarmi."

    20. La articolul 131, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul mediilor de repartizare egale obtinute la concurs se aplica prevederile art. 110 alin. (14)."

    21. La articolul 132, alineatele (1) si (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 132. - (1) In baza situatiei privind repartizarea candidatilor, transmisa inspectoratului scolar de catre comisia de organizare si desfasurare a concursului, inspectorul scolar general emite decizia de repartizare, incepand cu 1 septembrie 2012.
    (2) In baza deciziei de repartizare, semnata de inspectorul scolar general, directorul unitatii de invatamant incheie cu candidatii repartizati contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata sau determinata, dupa caz, incepand cu 1 septembrie 2012, dupa cum urmeaza:
    a) contract individual de munca pe perioada nedeterminata, pentru candidatii repartizati pe posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata si care au dobandit definitivarea in invatamant;
    b) contract individual de munca pe perioada determinata, pentru candidatii repartizati pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate si care nu au dobandit definitivarea in invatamant, indiferent de statutul postului pe care au fost repartizati;
    c) contract individual de munca pe perioada determinata pentru candidatii repartizati pe posturi vacante/rezervate pentru angajare pe perioada determinata. Pentru candidatii care nu au dobandit definitivarea in invatamant repartizati pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata, consiliul/consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care au fost repartizati poate/pot hotari modificarea duratei contractului individual de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata, dupa ce acesti candidati promoveaza examenul pentru definitivarea in invatamant."

    22. La articolul 136, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 136. - (1) Membrii comisiilor de organizare si desfasurare a concursului, ai comisiilor de organizare si desfasurare a probelor practice/orale sau a inspectiei speciale la clasa, ai comisiilor de evaluare a lucrarilor scrise si ai comisiilor de rezolvare a contestatiilor nu pot avea functia de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national."

    23. Dupa articolul 143 se introduc sase noi articole, articolele 143^1 - 143^6, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 143^1. - (1) Posturile didactice/Catedrele ramase vacante dupa concurs se ocupa de cadrele didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar la data solicitarii, la cererea acestora, prin pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar.
    (2) La acordarea consimtamantului pentru pretransfer se vor avea in vedere principiile fundamentale prevazute la art. 3 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu completarile ulterioare.
    (3) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar pot participa:
    a) cadrele didactice titulare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat;
    b) cadrele didactice titulare transferate din invatamantul preuniversitar de stat, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care functioneaza in structurile specializate din subordinea directiilor generale pentru asistenta sociala si protectia copilului. 
 

LOCURI DE MUNCA

 
 

CV-uri Braila Galati

 
 

Ultimele anunturiUltimele legi

Noutati 2018 privind lipsa rovinietei

Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică contravenientului în termen de cel mult 2 luni de la data aplicării sancțiunii contravenției.

 

 

Modele
ForumBraila.ro: site care prezinta online stiri, informatii si evenimente din viata judetului Braila. Vei gasi adrese utile si date de contact ale firmelor, scolilor, liceelor, gradinitelor si institutiilor publice din Braila, stiri despre prognoza meteo pe urmatoarele zile in judetul nostru, poze, harti si prezentari detaliate despre obiectivele turistice, istorice sau personalitatile Brailei.