Noutati :

  

 


 
Adresa de email

2 + 5 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forum Braila / Institutii Publice / ANAF

Bilant contabil 2012: termen de depunere

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila prezintă principalele aspecte în legătură cu obligaţia întocmirii şi depunerii situaţiilor financiare anuale, a raportărilor anuale şi a situaţiilor financiare anuale simpluficate la unităţile teritoriale ale M.F.P. până la data de 29 mai 2012 inclusiv.

 

Obligaţie

Au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate.Situaţiile financiare anuale la 31.12.2011 întocmite de aceste entităţi se depun la unităţile teritoriale ale M.F.P. şi vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.


Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei  al sumei de 35.000 euro şi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situaţii financiare anuale simplificate la 31.12.2011 potrivit O.M.F.P. nr.2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.

 

Cerinţe privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.decembrie.2011.


1.Pentru entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic.

          Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime, şi anume: total active – 3.650.000 euro, cifra de afaceri netă – 7.300.000 euro şi numărul mediu de salariaţi – 50, întocmesc situaţii financiare anuale cu 5 componente, care cuprind : bilanţ, cod 10,cont de profit şi pierdere, cod 20, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative la situaţiile financiare anuale.Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise pe o piaţă reglementată întocmesc situaţii financiare anuale cu 5 componente indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri netă sau de numărul mediu de salariaţi.

Enitiăţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime menţionate întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate care cuprind:  bilanţ prescurtat, cod 10,cont de profit şi pierdere, cod 20, note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate.Opţional, aceste entităţi pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar.Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.


Atenţie! Persoanele juridice care au întocmit situaţii financiare anuale prescurtate întocmesc situaţiile financiare anuale numai dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime prezentate mai sus.

Persoanele juridice care au întocmit situaţiile financiare anuale prescurtate întocmesc situaţiile financiare anuale prescurtate numai dacă în dacă în două exerciţii financiare consecutive nu depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime prezentate anterior.


Entităţile nou înfiinţate pot întocmi pentru primul exerciţiu financiar de raportare situaţii financiare anuale prescurtate sau situaţii financiare anuale cu 5 componente urmând ca pentru al doilea exerciţiu financiar de raportare să analizeze indicatorii determinaţi din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar precedent şi indicatorii determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent şi să întocmească situaţii financiare anuale în funcţie de criteriile de mărime înregistrate.


 

Descarcare declaratii fiscale

 


Important! Cursul de schimb utilizat pentru încadrarea în criteriile de mărime prevăzute de O.M.F.P.nr.3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R.valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.decembrie.2011 se întocmesc în lei, şi se semnează atât de persoanele abilitate potrivit legii, cât şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

Situaţiile financiare anuale, raportul consiliului de administraţie/directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale M.F.P. în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

          Situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege se pot depune la registratura unităţilor teritoriale ale M.F.P.sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor H.G.nr.627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altot documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile H.G.nr.1.085/2003 referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional.

 

2.Pentru entităţile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate

          Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au îndeplinit, concomitent,următoarele două criterii de mărime: cifra de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv ţi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind: bilanţ simplificat, cod cod 10 şi cont de profit şi pierdere simplificat, cod 20. Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Aceste entităţi utilizează pentru evidenţierea operaţiunilor economico – financiare planul de conturi simplificat şi tratamentele contabile prevăzute de reglementările contabile simplificate.

De asemenea, entităţile care au utilizat unele tratamente contabile prevăzute în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin O.M.F.P.nr.3.055/2009 şi/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate, care se compun din bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate.

Situaţiile financiare anuale simplificate trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.

Situaţiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.decembrie.2011 se întocmesc în lei şi se semnează de către persoanele care organizează şi conduc contabilitatea entităţilor, precum şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţilor respective.

Situaţiile financiare anuale simplificate, raportul consiliului de administraţie/directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale M.F.P. în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege se pot depune la registratura unităţilor teritoriale ale M.F.P. sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor H.G.nr.627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altot documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile H.G.nr.1.085/2003 referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional.

Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.De asemenea, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a administratorului, a ordonatorului de credite sau a altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:

a)     politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b)    situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlate informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.

c)     Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

 Situaţiile financiare anuale simplificate vor fi însoţite de raportul administratorilor.

 

Formularistică

          Situaţiile financiare anuale întocmite de entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic şi al situaţiilor financiare anuale simplificate întocmite de entităţile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, se întocmesc cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de M.F.P. care conţine formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă.

          Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor în mod gratuit de către unităţile teritoriale ale M.F.P., sau poate fi descărcat de pe site-ul A.N.A.F.


  

De reţinut! Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fiţier PDF având ataşat un fişier „xml” şi un fişier cu extensia „zip”.Fişierul  cu extensia „zip”va conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDFla care este ataşat  fişierul cu extensia „zip”.

 

Baza legală: Legea 82/1991 – Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.F.P. nr.52/2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale M.F.P.;O.M.F.P. nr.3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene.


Url: www.forumbraila.ro/ANAF+Braila-p3-2-1-1.htm


Asteaptam comentariile si sugestiile dvs. pe Facebook dar si comentarii libere fara cont.

 

Din aceeasi categorie

 

Adauga un comentariu pe facebook

 

 

Comentarii (464)


Data si ora adaugarii: 2018-01-17 08:31:07


fast cash advance payday advance check advance online payday advances


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-17 01:34:14


payday advances payday advance auto loans loans in colorado springs


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-16 19:41:04


college paper writing service essay writing argument essays https://argumentativeessay.us.com - argumentative essays


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-16 15:53:14


payday loans online payday loans online online payday loans online loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-16 14:11:15


loan site online loan online loan direct lender payday loans no teletrack


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-16 08:02:38


small loans australia online cash advance need cash online loan


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-16 05:40:12


help me with my maths homework please essay writing service essay writing service writing my essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-16 03:55:13


payday loans no credit check same day no credit check payday loans instant approval payday loans online loans tulsa ok


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-15 13:59:02


essay writing service customer service dissertation essays papers math homework doer


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-15 04:33:27


best payday loan loan cash best payday loan best payday loan online online fucking free cam porn online sluts free cam porn payday loans direct lenders a payday loan direct lenders payday loans cash advance loan bad credit paydayloan best payday loan online instant online payday loan online payday loan instant approval online payday loan instant approval online payday loan lenders loans online instant approval payday loans online direct lenders fast online payday loans installment loans no credit check fast online payday loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-15 01:25:49


loans for poor credit scores payday loans online payday loans no credit check same day online payday loans no credit check


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-13 18:00:47


bad credit catalogues bad credit catalogues cash loans payday loans online same day


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-13 10:35:02


online payday advance cash advance payday advance loans cash advance


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-12 21:43:43


essay writing service buying essays buy college research papers writing my essay for me


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-12 14:36:18


cash advance best pay day loans advance cash payday loan online payday loan instant approval


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-12 10:59:21


cash loans loan cash direct online lenders payday advance online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-12 05:54:08


car insurance general car insurance insurance quote car insurance


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-12 04:27:20


payday loans online direct lenders cash advance payday advance cash advance


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-12 04:20:27


loans loan loan loan


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-12 01:12:39


loan loan online cash advance loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-11 23:41:11


car insurance quotes comparison auto insurance quotes car insurance quotes comparison auto insurance quotes


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-11 05:03:45


buy essays buy essays college essays college essay help


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-11 03:15:40


payday payday loan online payday cash loan direct lenders no credit check


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-10 20:36:15


compare car insurance compare car insurance compare car insurance cheapest car insurance quotes comparison


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-10 18:00:15


auto insurance quotes comparison cheapest auto insurance companies online auto insurance quotes auto insurance quotes


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-10 07:39:26


compare car insurance rates compare car insurance car insurance compare auto insurance rates


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-10 05:19:40


best dissertation writers do my paper do my geometry https://collegeessays.us.com - college essays


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-08 21:25:15


argument essay university essay help paper writing https://argumentativeessay.us.com - argument essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-08 10:12:27


payday payday payday loans online payday cash loan


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-08 06:58:53


research report research paper research paper research paper


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-06 17:09:38


argumentative essay best research paper writing service homework writing service essay writing


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-05 16:09:41


loan loans online loans loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-04 18:40:33


argument essays argumentative essay essay writing argumentative essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-01 06:23:59


compare car insurance compare car insurance compare car insurance compare car insurance


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-12-31 16:10:55


help my essay essay help custom essay Additional Info


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-12-30 09:33:09


college essays write literature review college essays college essays


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-12-30 09:22:03


pay day loan cash advance payday advance loan cash


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-12-30 06:46:48


argument essay argumentative essays essay writing essay writing


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-12-29 03:19:18


college essays chemical engineering homework help argument essay https://essay.us.org - essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-12-29 00:09:55


college essay prompts college essay help buy essays https://collegeessays.us.com - buy college essays


Comentariu adaugat de:

 

Adauga un comentariu


   
Nick    
   
Comentariu    
   
CAPTCHA Image
Scrieti textul din imaginea de mai sus *
Campurile marcate cu (*) sunt obligatorii
   

 
 

LOCURI DE MUNCA

 
 

CV-uri Braila Galati

 
 

HOROSCOPUL DE AZI

Stiri Braila de ultima ora

Seara Menestrelilor la Casa Goanga

Casa de Cultură a Municipiului Brăila vă invită, sâmbătă, 7 noiembrie 2015, de la ora 17:00, la „Seara Menestrelilor” - un recital de muzică şi poezie barocă şi renascentistă oferit de grupul Anonym Consort. [ descarca... ]

 

Pagini memorabile din trecutul Brailei

Luni, 9 noiembrie 2015, ora 17,00 la Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” Brăila, Piața Poligon nr. 4, are loc lansarea cărții ”Pagini memorabile din trecutul Brăilei” de Gheorghe Gorincu. Pe lângă lansarea volumului amintit, autorul serbează și [ descarca... ]

 
          

     

    Modele
    ForumBraila.ro: site care prezinta online stiri, informatii si evenimente din viata judetului Braila. Vei gasi adrese utile si date de contact ale firmelor, scolilor, liceelor, gradinitelor si institutiilor publice din Braila, stiri despre prognoza meteo pe urmatoarele zile in judetul nostru, poze, harti si prezentari detaliate despre obiectivele turistice, istorice sau personalitatile Brailei.