Noutati :

  

 


 
Adresa de email

2 + 8 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forum Braila / Institutii Publice / ANAF

Bilant contabil 2012: termen de depunere

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila prezintă principalele aspecte în legătură cu obligaţia întocmirii şi depunerii situaţiilor financiare anuale, a raportărilor anuale şi a situaţiilor financiare anuale simpluficate la unităţile teritoriale ale M.F.P. până la data de 29 mai 2012 inclusiv.

 

Obligaţie

Au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate.Situaţiile financiare anuale la 31.12.2011 întocmite de aceste entităţi se depun la unităţile teritoriale ale M.F.P. şi vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.


Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei  al sumei de 35.000 euro şi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situaţii financiare anuale simplificate la 31.12.2011 potrivit O.M.F.P. nr.2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.

 

Cerinţe privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.decembrie.2011.


1.Pentru entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic.

          Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime, şi anume: total active – 3.650.000 euro, cifra de afaceri netă – 7.300.000 euro şi numărul mediu de salariaţi – 50, întocmesc situaţii financiare anuale cu 5 componente, care cuprind : bilanţ, cod 10,cont de profit şi pierdere, cod 20, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative la situaţiile financiare anuale.Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise pe o piaţă reglementată întocmesc situaţii financiare anuale cu 5 componente indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri netă sau de numărul mediu de salariaţi.

Enitiăţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime menţionate întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate care cuprind:  bilanţ prescurtat, cod 10,cont de profit şi pierdere, cod 20, note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate.Opţional, aceste entităţi pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar.Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.


Atenţie! Persoanele juridice care au întocmit situaţii financiare anuale prescurtate întocmesc situaţiile financiare anuale numai dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime prezentate mai sus.

Persoanele juridice care au întocmit situaţiile financiare anuale prescurtate întocmesc situaţiile financiare anuale prescurtate numai dacă în dacă în două exerciţii financiare consecutive nu depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime prezentate anterior.


Entităţile nou înfiinţate pot întocmi pentru primul exerciţiu financiar de raportare situaţii financiare anuale prescurtate sau situaţii financiare anuale cu 5 componente urmând ca pentru al doilea exerciţiu financiar de raportare să analizeze indicatorii determinaţi din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar precedent şi indicatorii determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent şi să întocmească situaţii financiare anuale în funcţie de criteriile de mărime înregistrate.


 

Descarcare declaratii fiscale

 


Important! Cursul de schimb utilizat pentru încadrarea în criteriile de mărime prevăzute de O.M.F.P.nr.3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R.valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.decembrie.2011 se întocmesc în lei, şi se semnează atât de persoanele abilitate potrivit legii, cât şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

Situaţiile financiare anuale, raportul consiliului de administraţie/directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale M.F.P. în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

          Situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege se pot depune la registratura unităţilor teritoriale ale M.F.P.sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor H.G.nr.627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altot documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile H.G.nr.1.085/2003 referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional.

 

2.Pentru entităţile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate

          Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au îndeplinit, concomitent,următoarele două criterii de mărime: cifra de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv ţi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind: bilanţ simplificat, cod cod 10 şi cont de profit şi pierdere simplificat, cod 20. Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Aceste entităţi utilizează pentru evidenţierea operaţiunilor economico – financiare planul de conturi simplificat şi tratamentele contabile prevăzute de reglementările contabile simplificate.

De asemenea, entităţile care au utilizat unele tratamente contabile prevăzute în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin O.M.F.P.nr.3.055/2009 şi/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate, care se compun din bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate.

Situaţiile financiare anuale simplificate trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.

Situaţiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.decembrie.2011 se întocmesc în lei şi se semnează de către persoanele care organizează şi conduc contabilitatea entităţilor, precum şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţilor respective.

Situaţiile financiare anuale simplificate, raportul consiliului de administraţie/directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale M.F.P. în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege se pot depune la registratura unităţilor teritoriale ale M.F.P. sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor H.G.nr.627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altot documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile H.G.nr.1.085/2003 referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional.

Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.De asemenea, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a administratorului, a ordonatorului de credite sau a altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:

a)     politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b)    situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlate informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.

c)     Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

 Situaţiile financiare anuale simplificate vor fi însoţite de raportul administratorilor.

 

Formularistică

          Situaţiile financiare anuale întocmite de entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic şi al situaţiilor financiare anuale simplificate întocmite de entităţile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, se întocmesc cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de M.F.P. care conţine formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă.

          Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor în mod gratuit de către unităţile teritoriale ale M.F.P., sau poate fi descărcat de pe site-ul A.N.A.F.


  

De reţinut! Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fiţier PDF având ataşat un fişier „xml” şi un fişier cu extensia „zip”.Fişierul  cu extensia „zip”va conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDFla care este ataşat  fişierul cu extensia „zip”.

 

Baza legală: Legea 82/1991 – Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.F.P. nr.52/2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale M.F.P.;O.M.F.P. nr.3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene.


Url: www.forumbraila.ro/ANAF+Braila-p3-2-1-1.htm


Asteaptam comentariile si sugestiile dvs. pe Facebook dar si comentarii libere fara cont.

 

Din aceeasi categorie

 

Adauga un comentariu pe facebook

 

 

Comentarii (337)


Data si ora adaugarii: 2017-11-19 09:50:40


real loans for people with bad credit bad credit personal loans reviews personal unsecured loans for bad credit 5000 personal loan


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-19 06:51:48


bad credit payday loans payday loans bad credit direct lenders payday loans bad credit personal loans with bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-19 03:49:13


payday loans quickly quick loans no credit check quick and easy payday loans quick personal loans in new york


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-19 00:48:41


fast cash online loans quick loans quick cash loans today quick personal loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-18 21:47:32


fast loans quick same day loans easy approval personal loans quick loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-18 18:45:08


bad credit personal loans guaranteed approval online payday loans bad credit direct lenders signature loans las vegas bad credit payday loans for bad credit in pa


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-18 15:39:52


quick cash loans online quicken loans fast loans lenders quick payday loans no credit check


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-18 12:42:31


unsecured loans bad credit loans short term unsecured short term loans no credit check short loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-18 09:42:26


loan with bad credit online payday loans bad credit approval small personal loans for people with bad credit personal loans for bad credit reviews


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-18 00:38:27


fast loans lenders fast loans quick personal loans bad credit quick loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-17 21:39:39


payday loans bad credit dallas payday loans for bad credit bad credit personal loans bad credit payday loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-17 16:58:05


buy essays buy essay now buy essay buy essays


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-17 12:31:59


payday loans for bad credit personal loans for bad credit payday loans bad credit ontario online payday loans for bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-17 09:35:48


bad credit personal loans payday loans bad credit payday loans for bad credit texas bad credit personal loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-17 03:31:18


payday loans quick cash loans quickly quick loans online fast easy payday loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-17 00:30:40


best short term loans short term loans short term cash loans personal loan lenders


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-16 21:15:24


payday loans for bad credit online payday loans for bad credit uk online personal loans bad credit instant approval payday loans for bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-16 21:09:10


Keflex Penicillin Allergy Cialis Stripes Kaufen cialis Viagra Questions Mail Order Generic Progesterone Discount With Free Shipping


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-16 18:55:36


Piriton Mix Keflex Comment Acheter Le Cialis viagra online Buy Now Doxycycline Propecia Produttore


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-16 18:25:13


personal loans bad credit az bad credit personal loans personal loans with bad credit payday loans bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-16 17:37:07


quick loans online fast loans quick personal loans for poor credit quick loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-15 10:07:46


best payday loans online payday loans payday loans https://paydayloans.us.org/ - payday loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-12 16:11:58


Pet Doxycyline Where To Buy Generika Cialis is it safe to buy levitra on line Propecia En Ligne Moins Cher Amoxicillin 250mg Description Can I Take Aleve With Amoxicillin


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-11 22:19:15


emergency loan for bad credit i need money now bad credit bad credit loans in maryland payday loans for bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-11 18:37:29


homework assignments fast essay writing service best essay writing service reviews essaywritingservices.us.com


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-11 15:05:40


short term loans for bad credit short term loans loans short term unsecured bad credit personal loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-09 01:20:46


order essay buy college essay buy an essay paper buy essay online safe


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-09 01:17:08


primary homework help victorians best essay writing service writing my essay paper writing payday bad credit loan easiest payday loan to get best pay day loans payday loans bad credit write my paper write my research paper write my paper for me write my paper best payday loans payday lenders direct direct payday lenders best cash loans online direct lenders payday loans direct online lenders direct lenders online loans payday lenders direct adult video chat web cam porn free adult chat free adult chat cash payday loans online best payday loan best payday loan no credit check emergency loans easy online payday loans same day payday loans online same day payday loans online paydayloans online direct payday lenders bad credit direct payday lenders direct payday lenders online payday loans direct lenders direct payday lenders faxless payday loan same day direct lender payday loans direct payday lenders


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-08 09:18:09


help with essay writing college essays help my essay college essays


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-06 13:50:47


More hints essay writing service essay writing service usa cheapest essay writing service uk


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-06 01:06:36


buy essay buy essay college admission essay writing service online essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-05 18:03:59


quick in loans quick cash payday loan quick payday loans quick personal loans with no credit check


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-05 13:49:29


Our site payday bad credit loan payday loans for bad credit https://loansforbadcredit.us.com/ - http://loansforbadcredit.us.com


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-05 10:20:13


custom essay my thesis website to write essays https://writemyessay.us.com - http://writemyessay.us.com


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-05 07:12:25


payday loans online payday loans online payday loans online bad credit ok https://paydayloans.us.org/ - payday loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-04 03:25:50


guaranteed approval loans for bad credit applications payday loans for bad credit apply for loans online with bad credit payday loans for bad credit in texas


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-03 12:33:56


payday loans for bad credit Visit Website payday loans for bad credit loans online bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-31 10:12:05


Achat Misoprostol En Ligne Belgique viagra Kamagra Pills Paypal Buy Viagra Pills Viagra Pharmacy Online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-27 17:21:15


Buy Levothyroxine Sodium Online Amoxicillin Dosage For Tooth Prevacid Purchase Online viagra Rx Drug Sotre Viagra Shop Forum Antibiotics On Line Priority Delivery


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-27 13:48:30


Acheter Cialis Lilly France viagra online pharmacy Zithromax Weekly Keflex With Doxycycline Together


Comentariu adaugat de:

 

Adauga un comentariu


   
Nick    
   
Comentariu    
   
CAPTCHA Image
Scrieti textul din imaginea de mai sus *
Campurile marcate cu (*) sunt obligatorii
   

 
 

LOCURI DE MUNCA

 
 

CV-uri Braila Galati

 
 

HOROSCOPUL DE AZI

Stiri Braila de ultima ora

Seara Menestrelilor la Casa Goanga

Casa de Cultură a Municipiului Brăila vă invită, sâmbătă, 7 noiembrie 2015, de la ora 17:00, la „Seara Menestrelilor” - un recital de muzică şi poezie barocă şi renascentistă oferit de grupul Anonym Consort. [ descarca... ]

 

Pagini memorabile din trecutul Brailei

Luni, 9 noiembrie 2015, ora 17,00 la Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” Brăila, Piața Poligon nr. 4, are loc lansarea cărții ”Pagini memorabile din trecutul Brăilei” de Gheorghe Gorincu. Pe lângă lansarea volumului amintit, autorul serbează și [ descarca... ]

 
          

     

    Modele
    ForumBraila.ro: site care prezinta online stiri, informatii si evenimente din viata judetului Braila. Vei gasi adrese utile si date de contact ale firmelor, scolilor, liceelor, gradinitelor si institutiilor publice din Braila, stiri despre prognoza meteo pe urmatoarele zile in judetul nostru, poze, harti si prezentari detaliate despre obiectivele turistice, istorice sau personalitatile Brailei.