Noutati :

  

 


 
Adresa de email

3 + 6 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forum Braila / Institutii Publice / ANAF

Bilant contabil 2012: termen de depunere

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila prezintă principalele aspecte în legătură cu obligaţia întocmirii şi depunerii situaţiilor financiare anuale, a raportărilor anuale şi a situaţiilor financiare anuale simpluficate la unităţile teritoriale ale M.F.P. până la data de 29 mai 2012 inclusiv.

 

Obligaţie

Au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate.Situaţiile financiare anuale la 31.12.2011 întocmite de aceste entităţi se depun la unităţile teritoriale ale M.F.P. şi vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.


Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei  al sumei de 35.000 euro şi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situaţii financiare anuale simplificate la 31.12.2011 potrivit O.M.F.P. nr.2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.

 

Cerinţe privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.decembrie.2011.


1.Pentru entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic.

          Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime, şi anume: total active – 3.650.000 euro, cifra de afaceri netă – 7.300.000 euro şi numărul mediu de salariaţi – 50, întocmesc situaţii financiare anuale cu 5 componente, care cuprind : bilanţ, cod 10,cont de profit şi pierdere, cod 20, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative la situaţiile financiare anuale.Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise pe o piaţă reglementată întocmesc situaţii financiare anuale cu 5 componente indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri netă sau de numărul mediu de salariaţi.

Enitiăţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime menţionate întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate care cuprind:  bilanţ prescurtat, cod 10,cont de profit şi pierdere, cod 20, note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate.Opţional, aceste entităţi pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar.Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.


Atenţie! Persoanele juridice care au întocmit situaţii financiare anuale prescurtate întocmesc situaţiile financiare anuale numai dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime prezentate mai sus.

Persoanele juridice care au întocmit situaţiile financiare anuale prescurtate întocmesc situaţiile financiare anuale prescurtate numai dacă în dacă în două exerciţii financiare consecutive nu depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime prezentate anterior.


Entităţile nou înfiinţate pot întocmi pentru primul exerciţiu financiar de raportare situaţii financiare anuale prescurtate sau situaţii financiare anuale cu 5 componente urmând ca pentru al doilea exerciţiu financiar de raportare să analizeze indicatorii determinaţi din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar precedent şi indicatorii determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent şi să întocmească situaţii financiare anuale în funcţie de criteriile de mărime înregistrate.


 

Descarcare declaratii fiscale

 


Important! Cursul de schimb utilizat pentru încadrarea în criteriile de mărime prevăzute de O.M.F.P.nr.3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R.valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.decembrie.2011 se întocmesc în lei, şi se semnează atât de persoanele abilitate potrivit legii, cât şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

Situaţiile financiare anuale, raportul consiliului de administraţie/directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale M.F.P. în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

          Situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege se pot depune la registratura unităţilor teritoriale ale M.F.P.sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor H.G.nr.627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altot documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile H.G.nr.1.085/2003 referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional.

 

2.Pentru entităţile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate

          Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au îndeplinit, concomitent,următoarele două criterii de mărime: cifra de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv ţi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind: bilanţ simplificat, cod cod 10 şi cont de profit şi pierdere simplificat, cod 20. Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Aceste entităţi utilizează pentru evidenţierea operaţiunilor economico – financiare planul de conturi simplificat şi tratamentele contabile prevăzute de reglementările contabile simplificate.

De asemenea, entităţile care au utilizat unele tratamente contabile prevăzute în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin O.M.F.P.nr.3.055/2009 şi/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate, care se compun din bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate.

Situaţiile financiare anuale simplificate trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.

Situaţiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.decembrie.2011 se întocmesc în lei şi se semnează de către persoanele care organizează şi conduc contabilitatea entităţilor, precum şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţilor respective.

Situaţiile financiare anuale simplificate, raportul consiliului de administraţie/directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale M.F.P. în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege se pot depune la registratura unităţilor teritoriale ale M.F.P. sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor H.G.nr.627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altot documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile H.G.nr.1.085/2003 referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional.

Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.De asemenea, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a administratorului, a ordonatorului de credite sau a altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:

a)     politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b)    situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlate informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.

c)     Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

 Situaţiile financiare anuale simplificate vor fi însoţite de raportul administratorilor.

 

Formularistică

          Situaţiile financiare anuale întocmite de entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic şi al situaţiilor financiare anuale simplificate întocmite de entităţile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, se întocmesc cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de M.F.P. care conţine formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă.

          Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor în mod gratuit de către unităţile teritoriale ale M.F.P., sau poate fi descărcat de pe site-ul A.N.A.F.


  

De reţinut! Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fiţier PDF având ataşat un fişier „xml” şi un fişier cu extensia „zip”.Fişierul  cu extensia „zip”va conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDFla care este ataşat  fişierul cu extensia „zip”.

 

Baza legală: Legea 82/1991 – Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.F.P. nr.52/2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale M.F.P.;O.M.F.P. nr.3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene.


Url: www.forumbraila.ro/ANAF+Braila-p3-2-1-1.htm


Asteaptam comentariile si sugestiile dvs. pe Facebook dar si comentarii libere fara cont.

 

Din aceeasi categorie

 

Adauga un comentariu pe facebook

 

 

Comentarii (538)


Data si ora adaugarii: 2018-02-11 11:12:00


help me write my paper write my paper write my papers write my paper


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-11 03:33:33


online loan application web loan web loan online loans no credit check


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-10 23:01:11


guaranteed approval guaranteed approval personal loans guaranteed approval poor credit loans guaranteed approval


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-10 02:33:30


loans fast loans instant approval best online loans instant approval loans instant approval


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-09 19:08:46


classic auto insurance auto insurance quotes progressive auto insurance login car insurance quotes


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-09 12:14:10


good argumentative essay argument essay writing an argumentative essay helping poor people essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-08 15:13:00


best car insurance best car insurance best auto insurance best auto insurance companies


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-08 10:22:43


auto insurance quote auto insurance quote auto insurance quotes in california auto insurance


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-08 08:10:29


essay for me essays write essays essay for me


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-08 06:38:53


online car insurance instant quote online car insurance instant quote auto insurance quote www.thegeneral.com auto insurance


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-08 00:19:41


cash advance loan cash advance loan how to get a personal loan with bad credit cash advance loan


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-07 21:41:19


best auto insurance companies best auto insurance companies top rated auto insurance companies temporary car insurance quote


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-07 12:56:33


personal loans online cash advance usa need a loan immediately personal loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-07 04:46:43


argument essay argument essay write an argumentative essay argument essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-06 01:14:25


car insurance quotes allstate claims state auto insurance cheapest car insurance in nj


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 16:42:03


online loan loans online loans online quick and loan


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 10:26:51


loans no credit check loans online no credit check personal loans no credit check loans no credit check


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 05:53:22


write essays for cash essay writer essay writer essay writer


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 04:30:58


payday advances payday advance payday advances payday advance


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-04 02:59:01


loan cash loans online direct lenders loan cash cash now


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-03 17:17:25


online payday loans no credit check no credit check payday loans payday loans no credit check direct lenders for bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-03 08:51:11


term paper term paper term paper assistance buy term papers online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-03 05:41:46


essay maker ideas to write an essay essay writing apa essay writer


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-02 23:35:22


internet payday loans advance payday loans easy fast payday loans internet payday loans writing my paper paper writing buy homework papers essay writing service research report research report research essay research report payday loans direct lenders payday loans direct lenders online payday loans direct lenders direct lenders online loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-02 09:53:04


direct payday loan lenders payday loan direct lenders direct payday loan lenders payday lenders direct german homework help homework help ontario essay writing best essay writing service online cash advance bad credit payday loans direct lenders bad credit payday loans direct lenders cash advance payday loan payday loan direct lender direct lender payday loans payday loans direct lender payday loan direct lender quick loans quick loans quick loans loans payday lenders direct direct lenders payday loans direct payday lenders direct lenders payday loans direct lenders online loans best payday loans online direct online lenders online payday loans direct lenders best online payday loans the best online payday loans fast online payday loans best online loans get a loan quick loans loans online instant approval direct lenders for bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-02 03:49:47


direct lender payday loans payday express direct lender payday loans payday loan direct lender payday loan online loan payday loan quick loans 100 approval installment loans no credit check quick loans easy loans easy payday loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-01 21:54:09


help me with my essay best essay writing service best essay writing service school papers wife on webcam wife on webcam web cam nude chat webcams college essay help smartwork online homework college essay help is there a website that writes essays for you best payday loans online quick loans 100 approval direct lender payday loans easy payday loans online bbw webcams webcam sluts webcam masturbation boob cams help with english homework essay prompts college essay prompts help with math homework online free porn chat free chat rooms free chat rooms free chat rooms best payday loans online best payday loans best payday loans online best payday loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-01 21:01:10


how to get money quick bad credit payday payday loans online payday loans online no credit check


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-01 19:00:51


installment loans no credit check installment loans installment loan installment loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-01 16:24:52


fast cash advance payday advance check cash advance advance payday loan


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-31 14:45:25


best online loans instant approval payday loans guaranteed approval payday loan without credit check loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-30 16:18:03


personal loans loans without credit check installment credit personal loans no credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-30 11:24:23


college application essay college application essay college essay help college essay help how to write essays common application essay prompts homework help maths homework help service guaranteed payday loans guaranteed payday loans payday loans lenders payday loans bad credit payday advance loan cash advance lenders easy cash payday loan payday loan direct lender direct lender payday loans payday loans online direct lender cash advance no credit check research paper college essays buy essays write my essay direct lender payday loans for bad credit bad credit payday loans direct lenders bad credit payday loans direct lenders research paper proposal writing a college level essay marketing homework help term paper critical essay buy essay online buy essays online college level essay writing


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-29 20:40:15


fax payday loan payday loans online no credit check payday loans no credit check same day payday loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-29 19:47:21


cash advance loan cash advance loan cash advance loan online cash advances


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-29 13:54:01


write my papers writing paper assignment proofreading service write a paper


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-29 04:03:51


auto insurance quotes insurance quotes auto car insurance quotes florida auto insurance quotes


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-29 02:21:22


essay about writing websites to type an essay argumentative essays good argumentative essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-28 20:15:17


best college paper writing service paper writing services paper writing service https://paperwritingservice.us.com - help write my story


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-28 18:04:10


editing service editing service essay writing services https://essaywritingservices.us.org - best essay writing service


Comentariu adaugat de:

 

Adauga un comentariu


   
Nick    
   
Comentariu    
   
CAPTCHA Image
Scrieti textul din imaginea de mai sus *
Campurile marcate cu (*) sunt obligatorii
   

Stiri Braila de ultima ora

Seara Menestrelilor la Casa Goanga

Casa de Cultură a Municipiului Brăila vă invită, sâmbătă, 7 noiembrie 2015, de la ora 17:00, la „Seara Menestrelilor” - un recital de muzică şi poezie barocă şi renascentistă oferit de grupul Anonym Consort. [ descarca... ]

 

Pagini memorabile din trecutul Brailei

Luni, 9 noiembrie 2015, ora 17,00 la Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” Brăila, Piața Poligon nr. 4, are loc lansarea cărții ”Pagini memorabile din trecutul Brăilei” de Gheorghe Gorincu. Pe lângă lansarea volumului amintit, autorul serbează și [ descarca... ]

 
          

     

    Modele
    ForumBraila.ro: site care prezinta online stiri, informatii si evenimente din viata judetului Braila. Vei gasi adrese utile si date de contact ale firmelor, scolilor, liceelor, gradinitelor si institutiilor publice din Braila, stiri despre prognoza meteo pe urmatoarele zile in judetul nostru, poze, harti si prezentari detaliate despre obiectivele turistice, istorice sau personalitatile Brailei.